هورمون شناسی

در این بخش تست های اختصاصی باروشها و سیستم های جدید بصورت روزانه انجام می پذیرند.
در بخش هورمون شناسی
بررسی بیماری های غده تیرویید به صورت اختصاصی
T3-T4-TSH-AntiTPO-Tg-AntiTg
3تست های غدد جنسی و هورمونی زنانه
LH-FSH-Prolactin-Estradiol-Progestron
عملکرد تخمدانها و مشکلات آن
AMH-HE4-Ca-125
بررسی مارکرهای سرطانی
Ca19-9 -Ca15-3 -CEA-hCG-AFP
اندازه گیری ویتامین ها و املاح مورد نیاز بدن
Vit.D3-VitB12-fulicAcid
بررسی مشکلات گوارشی ورشد
H.pylori-AntiTTg-calprotectin
GH-Cortisol-DHEA
و ……

خون شناسی

بیوشیمی

در این قسمت کلیه پارامترهای شیمیایی بدن با دقت بسیار زیاد و بصورت
روزانه انجام می شود.
مشکلات دیابت و چربی خون
FBS-A1C-TG-Cholestrol-HDL-LDL
مشکلات کلیوی ومیزان املاح موجود در ادرار و خون
Urea-creatinin-Na-K-Ca-Phosphorus
بررسی ادرار ۲۴ساعته
Urin protein
Urin micro Albumin
Urin citrate
Urin oxalat
Urin VMA-5HIAA
Metanephrin-normetanefrin
و…

غربالگری جنینی

تست های مرحله اول و دوم غربالگری زنان باردار -تست ترکیبی
به همراه مشاوره وتوضیح در مورد وضعیت ازمایش
Double marker -Quad marker -integrated test